Uncategorized @fa

خرسندیم که اعلام کنیم اولین کارگاه بین IUT و تیم پروژه HoWaMan موفقیت‌آمیز بود. موضوع این کارگاه "درس‌های آموخته شده" بود و دانشمندانی از ایران (به طور دقیق‌تر، مرکز تعالی مدیریت ریسک و…...