ارائه اطلاعات

معمولاً ساکنان از خطرات سیل بی‌اطلاع هستند و/یا معتقدند که در صورت وقوع سیل، اقدامات عمومی در برابر سیل برای محافظت از آنها کافی است. علاوه بر خطرات سیل موجود، در اغلب موارد، ساکنان در مورد خطرات ناگهانی به دلیل بارندگی شدید یا وقوع سیل در منطقه خود به درستی مطلع نیستند. حالت دوم به ویژه در صورتی رخ می‌دهد که موج سیل از مناطق بالادست برسد، بدون اینکه واقعاً بارندگی قابل توجهی در محل زندگی رخ داده باشد. فقدان اقدامات احتیاطی، منجر به افزایش خطر سیل می‌شود، زیرا در اغلب موارد نه ساکنان از نظر ضدسیل کردن ساختمان، سازگاری ساختمان یا پوشش بیمه‌ای خود را برای وقوع حادثه سیل آماده کرده‌اند و نه رفتار مناسبی نسبت به خطر سیل در حال وقوع دارند.

ساکنان برای حفظ احتیاط، باید به دنبال منابع اطلاعاتی موجود در این خصوص باشند. با این حال، در دسترس بودن چنین اطلاعاتی بستگی به کشور یا مناطقی دارد که افراد در آنجا ساکن هستند. بنابراین به ساکنین توصیه می‌شود اطلاعات موجود را از مقامات محلی درخواست کنند. منابع متداول اطلاعاتی در زیر نشان داده شده است که از منظر زمانی، یعنی قبل، در حین و بعد از سیل تقسیم شده است.