تماس

هماهنگی ایجاد ظرفیت انسانی

RWTH دانشگاه آخن
کرسی جامعه‌شناسی فناوری و سازمان (STO)

Eilfschornsteinstraße 7
52062 آخن – آلمان

 

مدیر پروژه
Dhenya Schwarz, M.A.

تحقق فنی

موسسه تحقیقاتی مدیریت آب و آینده اقلیم در دانشگاه آخن RWTH

Kackertstraße 15-17
52072 آخن – آلمان

مدیر پروژه
Dr.-Ing. Manuel Krauß

عضو تیم پروژه
Matthias Hirt, M.Sc

ایمیل تیم پروژه