تأمین مالی

مدت زمان پروژه

01 مارس 2020 تا 28 فوریه 2023

کد تأمین مالی (FiW)

FKZ: 13N15179

خط تأمین مالی

IKARIM

حامی مالی پروژه

VDI Technologiezentrum به نمایندگی از وزارت آموزش و تحقیقات فدرال (BMBF)